Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VMN staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen die een door het bestuur erkende basisopleiding mediation hebben gevolgd. De VMN opleiding 'Legal Mediation is zo'n erkende basisopleiding. Vraagt u zich af of een andere opleiding ook toegang geeft tot het lidmaatschap, stuur dan het programma van de betreffende opleiding naar info@vmn-notaris.nl. Het bestuur beoordeelt de inhoud van de opleiding en informeert u verder.

Verplichtingen leden

Ieder lid is verplicht ten minste 20 permanente educatie punten te behalen in een periode van twee jaar. Van deze punten dienen zes punten verkregen te zijn door het eens per twee jaar volgen van de verplichte vaardigheidstraining die de VMN aanbiedt. Daarnaast dienen vier punten verkregen te zijn door het volgen van minimaal twee intervisiebijeenkomsten.

Intervisie is een methode om in een groep van min of meer gelijkgerichte professionals te leren door elkaar vragen te stellen, te luisteren en feedback te geven en elkaar te stimuleren en te enthousiasmeren. Een intervisiebijeenkomst heeft de volgende doelstellingen:

  1. het verbeteren van de dienstverlening en het uitwisselen van kennis en ervaring door de leden van de VMN op het gebied van mediation;
  2. de ontwikkeling en zo nodig codificering van normen waaraan de dienstverlening door de leden van de VMN op het gebied van mediation moet voldoen.

Contributie

De contributie voor het jaar 2024 bedraagt 795 euro exclusief BTW. Na aanmelding ontvangt u een contributiefactuur (bedrag naar rato van het nog lopende jaar).

Aanmelden

Maak voor uw aanmelding als lid gebruik van het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar, met in acht neming van een opzegtermijn van ten minste vier weken (art. 6 lid 2 Statuten).

Contact

Neem voor nadere informatie over het VMN-lidmaatschap contact op met het secretariaat, info@vmn-notaris.nl, 070 3307240